Khoa Sư phạm Nghệ thuật

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 CỦA KHOA SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT

TRANG TUYỂN SINH NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP: http://tuyensinh.dthu.edu.vn/Default.aspx
 
Thông tin tuyển sinh ngành Sư phạm Mỹ thuật năm 2022 (Dự kiến) tại Trường Đại học Đồng Tháp: 
http://tuyensinh.dthu.edu.vn/ViewNganh.aspx?id=7140222
 
Thông tin tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc năm 2022 (Dự kiến) tại Trường Đại học Đồng Tháp:
http://tuyensinh.dthu.edu.vn/ViewNganh.aspx?id=7140221

Liên kết

Thư viện hình ảnh