Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Thông báo về việc bổ sung Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui***

Tập Tin Đính Kèm

    Nay Nhà trường thông báo bổ sung vào Điều 32, Chương 3 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-ĐHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2016 (Xem file đính kèm)

Liên kết

Thư viện hình ảnh